Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen iTeep en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met iTeep te worden overeengekomen.

1.2 Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel eenieder die met iTeep een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie iTeep een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals diens rechtsopvolger.

1.3 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van iTeep vervallen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen iTeep en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met iTeep te worden overeengekomen.

1.2 Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel eenieder die met iTeep een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie iTeep een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals diens rechtsopvolger.

1.3 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van iTeep vervallen.

Artikel 2. Offertes en 

aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere uitingen van iTeep zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus altijd vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De door iTeep aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 iTeep behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingsconditie te stellen die voor iTeep afdoende zijn.

2.4 Door opdrachtnemer opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtnemer, dan wel indien opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.6 Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens van de juistheid waarvan de opdrachtnemer mag uitgaan.

2.7 De opdrachtnemer heeft het recht, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten, verband houdend met het gebruik van zijn industriële en intellectuele eigendom, in rekening te brengen aan de afnemer.

2.8 De opdrachtgever behoudt alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de verstrekte broncodes, applicaties, ontwerpen, tekeningen, schetsen, offertes, rapportages en andere artefacten van welke aard dan ook die in opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Ongeacht of er kosten voor in rekening zijn gebracht blijft dit eigendom van de opdrachtgever en mogen zij derhalve zonder toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

2.9 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3. Prijs

3.1 De overeengekomen, opgegeven prijzen includeren eventuele reis- en verblijfkosten, reisuren en andere overheidswege die worden opgelegd en gelden voor deze levering. De prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is iTeep gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden

3.3 iTeep is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidstelling te verlangen ter zake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat iTeep een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat iTeep met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigd door iTeep.

4.2 iTeep is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3 In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Eén en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt iTeep zich het recht voor de door iTeep reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

4.4 uitvoering daarvan, door iTeep schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door iTeep.

4.5 Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten, en gegevens die iTeep nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van afnemer, die bij de werkzaamheden van iTeep betrokken (zullen) zijn.

4.6 iTeep mag vertrouwen op de juistheid, en de volledigheid van de gegevens zoals de afnemer verstrekt bij de opdracht/briefings. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de afnemer voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden en/of onvolledigheden is de opdrachtgever zelf aansprakelijk.

4.7 De overeenkomst ten aanzien van de domeinnaam wordt aangegaan voor een periode van één jaar met stilzwijgende automatische verlening van één jaar. De overeenkomst ten aanzien van de hosting wordt aangegaan voor een periode van drie maanden met stilzwijgende automatische verlengingen.

 

Artikel 5. Levering

5.1 De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar zij zijn niet bindend.

5.2 Bij niet tijdige levering dient iTeep schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering wordt geboden.

5.3 Voor vertraging van de levering, ook ten gevolge van aan iTeep toe te rekenen omstandigheden, zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag iTeep de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is iTeep gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

5.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

5.6 Als tijdstip van levering geldt: in het geval van goederen: het moment waarop gekochte goederen ter transportering gereed staan; in het geval van schriftelijke artefacten: het moment waarop de schriftelijke materialen per email of per post zijn verzonden naar de afnemer; in het geval van diensten: het moment waarop de dienst is uitgevoerd.

5.7 De afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van iTeep dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.

5.8 iTeep is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deel leveranties), welke iTeep afzonderlijk kan factureren.

5.9 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de afnemer.

5.10 Eventuele specifieke wensen van de afnemer betreffende het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te dragen.

5.11 Wanneer in het kader van een opdracht rapportages, verslagen, artikelen en andere documenten aan een opdrachtgever verstrekt, zullen deze in het Nederlands zijn geschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De levering van zulke en andere documenten, inclusief tekeningen, modellen en andere door middel van een computer verwerkbare artefacten zal plaatsvinden per e-mail, tenzij iTeep voor een andere leveringsmethode kiest of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen 20 dagen na factuurdatum te voldoen op de door iTeep redelijkerwijs aan te geven wijze.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (zie artikel 6.1) betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft iTeep onverminderd haar overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der complete voldoening. Door iTeep redelijkerwijs te maken van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in het recht vastgestelde kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde met een minimum van EUR 115,-

6.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.5 iTeep behoudt zich het recht voor periodiek voorschotnota’s te verzenden en te innen.

6.6 Alle betalingen vinden plaats in Euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Reclames

7.1 De afnemer is verplicht de geleverde diensten en/of producten direct bij oplevering en volledig mogelijk doch in elk geval in de volgende werkdag op mogelijke gebreken en/of beschadigingen te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld te worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan iTeep gemeld te worden.

7.2 Onverminderd wat in 7.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na oplevering en zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld werden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan iTeep gemeld te worden.

7.3 Storingen en gebreken redelijkerwijs niet binnen de in 7.2 genoemde termijn worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan iTeep te worden gemeld.

7.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door iTeep in behandeling genomen.

7.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van iTeep.

7.6 Indien de reclame door iTeep gegrond wordt bevonden, is iTeep uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen of de ondeugdelijke goederen te vervangen, naar keuze van iTeep, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

Artikel 8. Eigendoms-

voorbehoud

8.1 Alle aan de afnemer geleverde diensten, goederen, documenten en andere artefacten blijven eigendom van iTeep tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, documenten en de andere artefacten of verrichtte of nog te verrichten diensten, evenals terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de diensten en goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde diensten, goederen, documenten en andere artefacten anders dan na schriftelijke toestemming van iTeep onderpand te geven.

8.3 In geval iTeep de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van iTeep op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 9. Garantie

9.1 iTeep staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. iTeep zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.

9.2 iTeep zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. iTeep wordt eigenaar van de vervangende zaken of onderdelen.

9.3  iTeep zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door iTeep geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij het geleverde voor andere dan normaal gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt of ondeugdelijk onderhoud, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

9.4 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door iTeep aan de afnemer in rekening worden gebracht.

9.5 iTeep neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie betreffende de resultaten van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is iTeep nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiende uit- of ontstaan door- gebreken aan geleverde diensten of goederen of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde diensten en/of goederen. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, verlies van inkomsten e.d.), voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door iTeep geleverde diensten of goederen, is iTeep niet aansprakelijk.

10.3 Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen van wie iTeep zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.

10.4 De afnemer vrijwaart iTeep en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect worden veroorzaakt door (gebruik van) het door iTeep geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van iTeep en/of door haar ingeschakelde derden.

10.5 Onverminderd het in 10.1 en 10.3 bepaalde geldt dat, indien de diensten of goederen door iTeep van een toeleverancier zijn betrokken, niet iTeep maar de toeleverancier aansprakelijk is voor de schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde diensten of goederen.

10.6 idee zal in geen geval gehouden zijn tot de vergoeding van schade voor zover deze de helft van het bedrag dat zij terzake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij de aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

11.2 Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11.3 Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtgever en/of voor opdrachtnemer werkzame personen.

 

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keus) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

12.2 Opzeggingen ten aanzien van domeinnaam en hosting dienen minstens 2 maanden voor aan automatische verlenging (genoemd in punt 4.7) plaats te vinden. Deze moeten schriftelijk worden opgezegd.

 

Artikel 13. Geheimhoudings-

plicht

13.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht worden genomen.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewonnen rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van iTeep of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage instituut te Rotterdam worden beslist.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

15.2 Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Behoudens indien de Kantonrechter bevoegd is, is bevoegd de rechtbank te Den Haag. De opdrachtnemer heeft echter het recht als eiser een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

 

Artikel 16. Computervirussen

16.1 Afnemer is gehouden de programma’s, informatiedragers en databestanden, die door iTeep moeten worden bewerkt, verwerkt, enz., virusvrij aan te leveren, althans hier al het mogelijke doen.

16.2 Dit betekent in ieder geval, dat afnemer de bestanden voor aanlevering met de meest recente virusscanner dient te controleren, alsmede die interne voorzorgsmaatregelen dient te treffen, die besmetting met een onbekend virus kunnen voorkomen.

16.3 Ook iTeep zal zich naar vermogen inspannen besmetting van programma’s en databestanden met een virus voorkomen.

16.4 Aangezien echter, ondanks voorzorgsmaatregelen, niet altijd besmetting kan worden voorkomen, kan iTeep er niet voor instaan dat van haar afkomstige programma’s databestanden en informatiedragers, altijd virusvrij zijn.

16.5 iTeep kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade bij de afnemer of derden, die een gevolg is van een virusbesmetting, afkomstig van iTeep.

16.  Het is aan de afnemer om te bewijzen dat iTeep in gebreke is gebleven met het treffen van de gebruikelijke maatregelen zoals het gebruik van een recente virusscanner.

16.7 Voor zover iTeep wel aansprakelijk gesteld kan worden, gelden ter zake de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals geformuleerd onder artikel 10 ‘Aansprakelijkheid’.

 

Artikel 17. Beschikkings- en auteursrecht

17.1 De afnemer garandeert iTeep, dat door de nakoming van de overeenkomst en in het bijzonder door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals documenten, kopieën, modellen, tekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart iTeep zowel in al buiten rechte voor alle aanspraken die derden aan afnemer zelf krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

 

Bilthoven
iTeep
KvK nummer: 75089432